0
Planowanie strategiczne

Budowa strategii i raportowania ESG wymaga kompleksowego podejścia

ESG wymaga bardzo dogłębnej analizy wszystkich czynników i wskaźników, które z jednej strony stają się wymogiem raportowym, a z drugiej są nimi mierzone efekty wprowadzonych zmian. ESG to nie tylko środowisko! W toku prac nad budową strategii posługujemy się klasyfikacją obszarów zgodną z Sustainability Accounting Standards Board.

E
E
E - Środowisko

Emisje gazów cieplarnianych
Jakość powietrza
Zarządzanie energią
Zużycie wody i gospodarka ściekowa
Zarządzanie odpadami
Wpływ na ekosystemy
Cykl życia produktów

S
S
S - Ludzie

Bezpieczeństwo pracy
Standardy pracy
Relacje ze społecznościami lokalnymi
Różnorodność

G
G
G - Zarządzanie

Trwałość modelu biznesowego
Zarządzanie ryzykiem
Zrównoważone zakupy
Etyka biznesu
Przejrzystość i raportowanie
Ład korporacyjny

Etap 1: Analiza potrzeb interesariuszy

Analiza oczekiwań, stanu obecnego i kierunków strategii

Analiza oczekiwań kluczowych grup interesariuszy wobec przedsiębiorstwa (klientów, instytucji finansowych, pracowników, dostawców czy społeczności lokalnych) jest pierwszym krokiem do prawidłowego określenie zakresu działań.

Efektywnym podejściem jest również odniesienie się do standardów implementacji strategii zrównoważonego rozwoju stosowanych przez firmy z branży w Europie Zachodniej.

Rozpoznanie, zrozumienie i właściwa interpretacja mapy drogowej regulacji jakim podlegać w przyszłości będzie ESG, daje gwarancję długoterminowości definiowanej strategii.

Etap 2: Definicja celów strategicznych

Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Określenie celów strategicznych w horyzoncie bliskim (3-5 lat) i wieloletnim we wszystkich obszarach ESG jest kluczowym krokiem w realizacji całego projektu. 

Cele te są definiowane w sposób praktyczny, dający wymierne wytyczne do następnych kroków podejmowanych przez firmę i obejmują:

 • analizę możliwości dostosowania oferty produktów i usług do przyszłych oczekiwań interesariuszy
 • określenie quick wins – inicjatyw mogących przynieść duże korzyści szybko i małym nakładem zasobów
 • szacunek kosztów związanych z realizacją strategii
 • przygotowanie procedur zapewniających zgodność z przepisami
Etap 3: Planowanie projektu

Harmonogram wdrożenia

Prawidłowe przygotowanie projektu, ustalenie celów, nominowanie kluczowych osób i zasobów niezbędnych do jego realizacji pozwala na precyzyjne i racjonalne określenie planu prac.

Na tym etapie definiowany jest harmonogram projektu ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zestawu inicjatyw, projektów i przedsięwzięć niezbędnych do realizacji strategii
 • priorytetów organizacji i kalendarza wydarzeń
 • ustalenia kluczowych osób, wskaźników i sposobu monitoringu efektów
Etap 4: Strategia komunikacji

Przygotowanie pierwszego raportowania

W tym etapie w sposób praktyczny przygotowujemy organizację do rozpoczęcia regularnego raportowania ESG. Wspieramy klientów w opracowaniu pierwszego publikowanego raportu oraz wspólnie z klientem wypracowujemy szablon raportowania w przyszłości.

Skuteczna komunikacja wymaga określenia precyzyjnego planu komunikacji strategii i spodziewanych  efektów. Oznacza również konieczność przygotowania odpowiednich materiałów komunikacyjnych i ustalenia efektywnych kanałów komunikacji. 

W zależności od decyzji klienta, etap ten w kolejnych latach może być realizowany w ramach zasobów firmy, ale może też być realizowany przez nas.

 

Jak działamy

Profesjonalne i kompleksowe wsparcie w budowie strategii i raportowania ESG

Wieloletnie doświadczenia menedżerskie we wdrażaniu strategicznych inicjatyw zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach dają nam unikatową podstawę do skutecznej realizacji kompleksowych rozwiązań ESG. Poznaj naszych Doradców ->

Warsztaty i szkolenie z zakresu zrównoważonego rozwoju

Tematyka zrównoważonego rozwoju jest obszerna, najeżona hermetyczną terminologią oraz nie zawsze intuicyjna.

Proponujemy rozpoczęcie projektu od warsztatu – szkolenia wyrównującego wiedzę kluczowych pracowników.

Warsztaty z zarządem i kluczowymi pracownikami

Strategia przygotowana przy udziale kluczowych pracowników sprawia, że utożsamiają się z jej wnioskami i celami, czują się właścicielami i biorą na siebie odpowiedzialność za ich realizację.

Doradca pełni rolę lidera dyskusji i moderatora oraz wspiera uczestników swoją wiedzą merytoryczną.

Praca analityczno-koncepcyjna doradców

Wiedza i doświadczenie doradców zapewnia ustrukturyzowane podejście, pozwala spojrzeć na problem z wielu stron i uwzględnia wielobranżowe doświadczenie.

Dzięki temu przyjęte cele mogą być ambitne, ale realne, a wdrożenie jest prawidłowo zaplanowane.

Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu