0
Planowanie strategiczne

Budowa Mapy Strategii to proces angażujący również pracowników

Podejście Growing Pains Strategy® pozwala na uzyskanie w procesie rozwoju organizacji czterech unikatowych korzyści:

1
1
1. Wartość ekonomiczna

Zdefiniowanie INICJATYW STRATEGICZNYCH zmierzającyh do wzrostu przychodów, rentowności i konkurencyjności

2
2
2. Integracja pracowników

Zapewnienie kadrze zarządzającej platformy INTEGRACJI JEDNOSTEK I ZESPOŁÓW wokół wspólnego celu

3
3
3. Odpowiedzialność za realizację

Wprowadzenie fundamentów do budowy faktycznej ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK I ZESPOŁÓW kontrybuującej do wspólnego celu

4
4
4. Rozwój menedżerski

Umożliwienie poszczególnym pracownikom rozwoju ZDOLNOŚCI MYŚLENIA STRATEGICZNEGO

Audyt efektywności biznesowej

Ocena Barier Wzrostu

Bariery wzrostu pojawiają się, gdy infrastruktura i zasoby przedsiębiorstwa nie są wystarczająco dostosowane do szybkiego tempa rozwoju przedsiębiorstwa mierzonego dynamiką i wielkością przychodów.

Istnieje silny wpływ barier wzrostu na sytuację finansową firmy. Wysokie Growing Pains blokują m.in. możliwość przełożenia przychodów na zysk.

Ocena ma na celu identyfikację poszczególnych barier w organizacji i określenie ich znaczenia dla jej przyszłego rozwoju.

Audyt organizacji

Ocena Efektywności Organizacyjnej

Badania pokazują, że długotrwały sukces rynkowy nie jest determinowany produktem, ale skutecznością działania całego przedsiębiorstwa na sześciu poziomach tzw. Piramidy Rozwoju Organizacyjnego®:

 • Rynek
 • Produkty/ Usługi
 • Zasoby
 • Systemy Operacyjne
 • Systemy Zarządzania
 • Kultura Organizacyjna

Ocena Efektywności Organizacyjnej pozwala określić  poziom rozwoju poszczególnych obszarów  i jednocześnie przedstawić pierwsze hipotezy, które z obszarów wymagają natychmiastowej interwencji.

Skan środowiskowy

Synteza otoczenia konkurencyjnego

Większość małych i średnich przedsiębiorstw nie ma znaczącego wpływu na rynek, na którym działają, a definicja produktu jest zdeterminowana przez istniejących odbiorców. Tzw. „product-market fit” jest warunkiem koniecznym, ale o długoterminowym sukcesie firmy stanowi jej skuteczność funkcjonowania.

Niemniej zrozumienie środowiska działania jest kluczowe do poprawnego zdefiniowania inicjatyw strategicznych. W naszym podejściu analizujemy całe otoczenie, w którym funkcjonuje firma i bierzemy pod uwagę:

 • dane makroekonomiczne i regulacyjne,
 • ocenę kondycji branży i kluczowych graczy,
 • ocenę wiodącej konkurencji ze szczególną uwagą jej skuteczności operacyjnej i procesowej.
Planowanie strategiczne

Projektowanie celów strategicznych

Zarządzanie poprzez cele jest najefektywniejszą metodą rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwala pracownikom zaangażować się w misję firmy, uruchamiana kreatywność, buduje tożsamość i integruje zespoły wokół zadań.

Włączenie zespołów sprawia, że wynik prac nie jest narzuconą przez zarząd listą zadań, a wspólnie wypracowanymi koncepcjami rozwoju. Jednocześnie gwarantujemy kompletność definicji celów strategicznych dzięki:

 • Ustalenie miar definicji sukcesu i kroków milowych
 • Ustaleniu priorytetów i wyznaczeniu kluczowych osób
 • Identyfikacji potrzeb i luk kompetencyjnych
 • Synchronizacji wszystkich warstw Piramidy
Planowanie projektów

Przygotowanie do operacjonalizacji

Nasze ogromne doświadczenie we wdrażaniu projektów pozwala nam precyzyjnie określić zakres planowanych zadań. Wielobranżowe kompetencje naszych doradców pozwalają natomiast na wybranie najskuteczniejszych metod w zarządzaniu takim procesem.

Na finalnym etapie budowy Mapy Strategii pomagamy organizacjom przygotować się praktycznej realizacji. Dla wybranych obszarów przygotowujemy kompletne i pogłębione karty projektu z bardzo szczegółową definicją inicjatyw, zależności, wymaganych kompetencji i budżetu, ról i celów SMART na kolejne 12-18 miesięcy.

Jak działamy

Profesjonalne i kompleksowe wsparcie w budowie planu rozwoju organizacji

W każdej realizacji umiejętnie łączymy indywidualne podejście do sytuacji klienta oraz powtarzalne schematy wypracowane w tysiącach przypadków na całym świecie. Metodyka, zespół i jakość to nasze kluczowe wyróżniki.

Metodyka

Doświadczenia międzynarodowe i wielobranżowe dają gwarancję skuteczności działań

(zobacz więcej)

Zespół

Nasi doradcy z kadrą zarządczą i kluczowymi pracownikami klienta wspólnie pracują nad rozwiązaniami

(zobacz więcej)

Jakość

Doradca posiadają kompetencje i empatię potrzebną do przeprowadzenia zmiany w organizacji klienta

(zobacz więcej)

Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu