0
Elastyczna forma współpracy

Dostosujemy sposób pracy do charakterystyki projektu i potrzeb klienta

Właściwe zarządzanie wdrożeniami to przepustka do otwarcia nowego potencjału biznesowego lub nowych dróg powiększenia efektywności działania.

Istnieje wiele alternatywnych sposobów organizacji prac wdrożeniowych, choć na czoło wysuwają się najczęściej dwie alternatywy: Project Management (PMO) oraz Agile (Agile PM). Mimo że mają sporo różniących je cech obie metody mogą przynieść firmom wymierne korzyści.

P
P
Project management
 • orientacja na zakresie i wyniku projektu
 • orientacja na ciągłej poprawie w ramach zdefiniowanych kryteriów
 • transparentne dokumentowanie realizowanych prac
 • szczegółowa budowa elementów składowych procesów
 • zmiany funkcjonalne wg wymagań

 

A
A
Agile
 • adaptacja do wymaganego zakresu
 • adaptacja do zmieniających się potrzeb klientów
 • efektywne udokumentowanie działających rozwiązań
 • traktowanie podzespołu jako element kompletnego procesu
 • ciągłe udoskonalanie produktu
Ekspert do wynajęcia

Wsparcie specjalistyczne i eksperckie

Wsparcie specjalistyczne i eksperckie jest podstawową ofertą w naszym portfolio, a jednocześnie często wystarczające w realizacji wąskich zagadnień wynikających z audytu czy składowych Mapy Strategii. W ramach tej usługi zapewniamy:

 • Przygotowanie metodyczne specjalistów do skutecznego realizowania projektów
 • Odpowiedni zestaw doświadczeń specjalistycznych, branżowych i funkcyjnych
 • Odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań w inicjatywach strategicznych jako członek zespołu projektowego
 • Współpracę w ramach zespołu projektowego 

 

Zarządzanie projektem

Lider projektu

Lider projektu przejmuje odpowiedzialność za wdrożenie całej inicjatywy w zadanym zakresie, budżecie i ramach czasowych. Niezależnie od metodyki prac (PMO vs. agile) zapewnia:

 • Odpowiednie przygotowanie metodyczne do prowadzenia wdrożeń
 • Odpowiedni zestawu doświadczeń menedżerskich, branżowych i funkcyjnych
 • Odpowiedzialność za zarządzanie inicjatywą funkcyjną lub strategiczną 
 • Zarządzanie zespołem zbudowanym ze specjalistów
Zarządzanie projektem

Zarządzanie grupą projektów

Oferta ta daje klientom kompleksowe wsparcie we wdrożeniach całego zestawu inicjatyw. Lider tych zmian odpowiada za:

 • Wsparcie w opracowaniu kart projektów definiujących cele, niezbędne zasoby, główne etapy oraz harmonogram realizacji
 • Prowadzenie cyklicznych spotkań i zarządzanie zespołem
 • Analizowanie postępów we wdrażaniu projektów zarówno pod kątem merytorycznym jak i zgodności z ustalonym harmonogramem działań
 • Monitorowanie pojawiających się wyzwań i ryzyk i proponowaniu działań korygujących
 • Wsparcie doradcze ad hoc dla członków zespołu

 

Menedżer do wynajęcia

Interim Chief Strategy Officer

Zatrudnienie tymczasowe jest najbardziej zaawansowaną formą współpracy, które jednocześnie jest najbardziej stabilnym i zintegrowanym rozwiązaniem.  Rolą interim menedżera w tym scenariuszu jest:

 • Przejęcie odpowiedzialności za rezultat końcowy wdrożenia strategii
 • Sprawowanie nadzoru nad całym portfolio inicjatyw w roli C-level (np. jako Chief Strategy Officer)
 • Odpowiedzialność i decyzyjność ws. budżetu na wdrażanie strategii
 • Raportowanie  bezpośrednio do władz spółki
 • Bieżące prowadzenie portfolio projektów
 • Monitorowanie postępu prac i w przypadku pojawienia się istotnych odchyleń od planu sugerowanie oraz implementacja zmian
Zasady współpracy
Project Management Code of Coduct

Na każdym etapie współpracy wdrożeniowej dbamy o maksymalizację efektu biznesowego – począwszy od audytu i oceny sytuacji, poprzez definiowanie zakresu, potrzeb i alokację zasobów, realizując powierzone zadania i zamykając współpracę kompleksowym raportem.

Niezależnie od typu i skali realizowanego zakresu zawsze przyświecają nam te same zasady przejrzystości działań i komunikacji z klientem.

 • Każdy projekt rozpoczyna się od bezpłatnych konsultacji z zespołem zarządzającym i doświadczonymi menedżerami
 • Zespół projektowy zawsze ma wsparcie bardzo szerokich kompetencji i doświadczeń wszystkich naszych Doradców
 • Wspólnie definiujemy kryteria odbioru projektu w zakresie jakości i satysfakcji współpracy
 • Nasi Doradcy skupiają się nie tylko na realizacji celu, ale również na motywacji zespołu, rozwoju kadr i ich zdolności zawodowych
 • Za każdym razem umawiamy się z klientem na wspólny zbiór zasad dotyczący zaangażowania, przygotowania i kultury pracy i komunikacji
 • Nie działamy w ciemno – już etapie oferty definiujemy, co będzie efektem każdego kroku i ostatecznych prac
 • Żaden doradca czy zespół projektowy nie jest pozostawiony sam – szerokie wsparcie zapewnia cały zespół Doradców Inventity
 • Nie istnieje ryzyko angażowania nadmiernych środków – wszystkie projekty mają jasno określone fazy, dzięki czemu klienci mogą na bieżąco kontrolować koszty
 • Nie przerywamy prac przed zakończeniem zleconego zakresu i w każdej chwili umożliwiamy zmianę formy współpracy
 • Nigdy nie zostawiamy klientów bez kompletnego raportu wykonawczego wraz z zestawem informacji ułatwiających następcom kontynuację zadań
Strategia i raportowanie ESG
Wsparcie doradcze
Jesteśmy, by Ci pomóc
 • Mamy doświadczenia we współpracy z bardzo wieloma małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Rozumiemy, jak działa firma działająca w niszy, jak również taka, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność usługową czy przemysłową.
 • Współpracujemy również  z dużymi spółkami zatrudniającymi setki pracowników, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
 • Jesteśmy po to, żeby w teorii i praktyce wspomagać klientów w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, jakie stwarza współczesna rzeczywistość biznesowa, administracyjna i środowiskowa.

  Jesteś zainteresowany?
  Porozmawiajmy!
  Imię i nazwisko
  E-mail
  Numer telefonu