Precyzyjna diagnoza i wsparcie w rozwoju Twojej firmy

Naszą ofertą audytów obejmujemy wszystkie podmioty, które mają ambicje się rozwijać lub poprawiać swoją efektywność biznesową:

 • Dojrzałe firmy w procesie zmian efektywnościowych, transformacyjnych lub będących w trakcie zmian pokoleniowych
 • Młode, rozpoczynające podbój rynku w dynamicznej fazie wzrostu
 • Przedsiębiorcze, które z etapu spontanicznego, doraźnego i wolnego duchem podmiotu, chcą przejść do profesjonalnie i systemowo zarządzanej firmy.
Zaufali Nam
audyt

Wartość dla Klienta

 • Listę zidentyfikowanych Barier Wzrostu z podziałem według obszarów organizacyjnych przedsiębiorstwa
 • Wynik Badania Efektywności Organizacyjnej – określenie stopnia strategicznego rozwoju organizacyjnego w 6 Kluczowych Obszarach Wyników
 • Porównanie wyników do prawie 900 firm przebadanych w Polsce
 • Porównanie wyników do światowej bazy danych (30 tysięcy firm z całego świata)
 • Rekomendacje działań, dla kadry zarządzającej, prowadzących do eliminacji rozpoznanych “bólów wzrostowych”
 • Gwarancja udziału doświadczonych menedżerów

Odkryjemy, co może działać lepiej w Twojej firmie i gdzie kryją się największe niewykorzystane szanse na wzrost.

Pomagamy menedżerom spojrzeć holistycznie na organizację, odkryć nieuświadomione “obszary bólu” i rekomendujemy działania naprawcze.

Badanie „Barier Wzrostu” (lub inaczej Badanie „Bólów Wzrostowych”) zostało opracowane w celu zmierzenia, w jakim stopniu firma napotyka problemy związane z przejściem do następnego etapu rozwoju.

„Bóle Wzrostowe” to wczesne ostrzeżenia o problemach napotykanych przez organizację w miarę jej rozwoju. Można je określić jako:

 • problemy występujące w wyniku niedostatecznego rozwoju organizacyjnego w odniesieniu do wielkości i złożoności firmy
 • zestaw symptomów, że coś poszło nie tak w procesie rozwoju organizacyjnego
 • sygnał o konieczności przejścia z jednego etapu rozwoju organizacyjnego do następnego
 • zestaw wskaźników operacyjnych („lampek sygnalizacyjnych”) dotyczących przyszłych wyników finansowych.

Według badań przeprowadzonych przez prof. E. Flamholtza istnieje silny, odwrotnie proporcjonalny wpływ barier wzrostu na sytuację finansową przedsiębiorstwa – zmienne zastosowane w modelu wpływają na: 80% marży brutto, 55% EBIT oraz 26% ROI. Nasze doświadczenia współpracy z blisko 900 polskimi klientami wskazują wprost – wysokie bariery wzrostu blokują przedsiębiorstwu osiąganie dobrych wyników finansowych!

Badanie Efektywności Organizacyjnej® pozwala na identyfikację krytycznych czynników, wpływających na efektywność zarządzania. Koncepcja Piramidy Rozwoju Organizacyjnego jest wykorzystywana do:

 • jakościowej i ilościowej oceny dojrzałości firmy w sześciu wymiarach
 • pomiaru czy poziom rozwoju systemów, struktur i zasobów firmy wspiera jej wzrost i dalszy rozwój
 • określenia silnych punktów i luk na każdym poziomie Piramidy
 • definiowania długoterminowych przewag konkurencyjnych i projektowania ich wdrożenia

Nasze doświadczania z pracy doradczej pokazały, że w długim okresie przedsiębiorstwa muszą być odpowiednio rozwinięte we wszystkich sześciu obszarach, gdyż razem tworzą jeden zintegrowany system.

W rekomendacjach szczególnie podkreślamy działania w tych warstwach Piramidy, na których Firma powinna się skoncentrować, aby móc się rozwijać i osiągać założone cele.

Czy model biznesu Twojej firmy utrudnia jej skalowanie?

Zasadniczo analizujemy cały sposób funkcjonowania firmy (od modelu tworzenia wartości, przez model zysku, aż po logikę, która “spina” działalność firmy w całość) używając archetypów modeli biznesowych. Chcemy zidentyfikować przyczyny, kiedy może zostać zakłócony. Wierzymy, że weryfikacja tego, co działa, a co nie, może okazać się krytyczna dla dalszego rozwoju firmy.

Audyt był początkiem współpracy i jednocześnie testem jakości Inventity. W późniejszym etapie, doradcy Inventity wspierali nas w opracowaniu ambitnej strategii zakładającej dwukrotny wzrost przychodów i zysków w okresie 5 lat. Wdrożyliśmy też nową strukturę organizacyjną wspierającą realizację wyznaczonych kierunków oraz powołaliśmy zespół M&A.

Dobrosława Snarska-Pełka, CFO Burda Media Polska

Same badania przebiegły “bezboleśnie”. Zespół Comptest podszedł do współpracy z dużą otwartością. Wnioski z audytu to solidna baza wiedzy dla kadry zarządzającej do wprowadzania zmian eliminujących “bóle wzrostowe”, które są ”niezdrowe” i niebezpieczne dla przyszłych wyników finansowych.

Patryk Sójkowski, CEO Comptest Polska

Pomimo, że jesteśmy na rynku od ponad 70 lat wnioski z audytu efektywności były dla nas ważną wskazówka w procesie formułowania strategii rozwoju. Wiemy teraz gdzie wprowadzać “małe korekty aby uzyskać mierzalne efekty”

Robert Tkaczuk, CEO ZGM Zębiec
W audycie wykorzystujemy licencjonowane narzędzia

Metodyka

Narzędzia zostały empirycznie sprawdzone, ich skuteczność potwierdzają ponad 40-letnie badania i wdrożenia zakończone sukcesami przedsiębiorstw. Metodyka jest prezentowana w znanych publikacjach, tłumaczonych na 7 języków, wydanych przez prestiżowe międzynarodowe uniwersytety m.in. przez Stanford University, UCL A, Oxford University i Cambridge University.

Podejście to zostało wdrożone w największych globalnych firmach. Obecnie w Inventity wdrażamy metodykę Growing Pains® w Polsce.

Przebadaliśmy już blisko 900 polskich firm, co daje Państwu możliwość obiektywnego spojrzenia na kondycję własnej organizacji na tle rynku.

Audyty - Baza Wiedzy
Zdobywaj wiedzę i rozwijaj kompetencje dotyczące audytów.