Strategic Advisor

Małgorzata Popielewska

Małgorzata posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu wiodących firm inwestycyjnych na polskim i europejskim rynku kapitałowym.

Z sukcesami współtworzyła i zarządzała towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz firmami zarządzającymi aktywami. Wprowadzała na polski rynek innowacyjne rozwiązania inwestycyjne, takie jak: programy emerytalne, fundusze indeksowe, fundusze korporacyjne, dedykowane fundusze obligacji, notyfikowała luksemburskie fundusze inwestycyjne SICAV, oraz wdrażała unijne dyrektywy finansowe, w tym: MiFID, CRS, IFR, UCITS, AIFMD. Opracowała i wprowadzała również praktyki rynkowe, takie jak GIPS, best execution oraz procesy zarządzania ryzykiem rynkowym i operacyjnym. Jako członek Rady Izby Zarządzających Funduszami Inwestycyjnymi i Aktywami opracowywała model wynagradzania dystrybutorów zgodny z MiFID II.

W 2021 roku objęła stanowisko członka zarządu Q Securities, gdzie odpowiada między innymi za obszary kontroli ryzyka, prawa, compliance, AML oraz wsparcie biznesu. Wcześniej pełniła funkcje CFO, COO oraz CRO w Generali Investments TFI oraz Union Investment TFI, gdzie w trakcie jej kadencji wartość aktywów netto wzrosła z 200 mln zł do 16 mld zł.

Jest absolwentką finansów i bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami energii odnawialnej w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Współautorka dobrych praktyk „Współpraca Przemysłu z Nauką”, opracowanych przez Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski w 2016 roku. 

Jest Certyfikowanym Doradcą GROWING PAINS STRATEGY®