• Co czyni Inventity Foundation wyjątkową?

  Na tle większości tradycyjnych firm konsultingowych wyróżniamy się w wielu aspektach. 

  Po pierwsze, wydaliśmy książkę „Growing Pains – Sztuka skalowania przedsiębiorstw” (napisana przez Dr Erica Flamholtz’a oraz Dr Yvonne Randle), uznanej za wiodącą lub „klasykę” w dziedzinie rozwoju organizacji.

  Po drugie, Inventity używa zintegrowanego zestawu modeli popartych badaniami, potwierdzonych empirycznie i praktycznie konstrukcji, narzędzi i metodyk do budowania zrównoważonej, odnoszącej sukcesy organizacji. Skuteczność wszystkich naszych narzędzi została potwierdzona w praktyce w firmach o dochodzie od poniżej miliona złotych do liderów na rynku, jak również organizacjach non-profit.

  Po trzecie, nasza rola we współpracy z klientami ma charakter „mentora” i „facylitatora” w opozycji do „konsultanta”. Pomagamy klientom skutecznie wdrażać dopasowane rozwiązania, które dla nich przygotowaliśmy i zapewniamy im szkolenie niezbędne do dalszego wdrażania w przyszłości.

 • Czego możesz oczekiwać po skontaktowaniu z nami w sprawie nawiązania współpracy?

  W Inventity rozpoczynamy od wstępnej rozmowy, dzięki której jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, a Ty lepiej możesz zrozumieć charakter udzielanego przez nas wsparcia. Jeśli zdecydujesz się kontynuować, to w kolejnym kroku przygotowujemy oficjalną (pisemną) ofertę, opisującą specjalnie dostosowane rozwiązania, opracowane przez nas w celu zaspokojenia Twoich potrzeb. Oferta zawierać będzie informacje w jaki sposób będzie wyglądała nasza współpraca, kto z naszych doradców będzie zaangażowany, jakich korzyści możesz się spodziewać, koszty proponowanego przez nas programu bądź procesu oraz ramy czasowe na wykonanie usługi. Po zapoznaniu się z ofertą odbywa się zazwyczaj kolejna rozmowa, w trakcie której omawiane są wszelkie wątpliwe kwestie i w razie potrzeby dostosowywane proponowane rozwiązania. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, przesyłamy umowę na świadczenie usług, w której zawarte są wszelkie informacje zawarte w ofercie (łącznie z wszelkimi modyfikacjami dokonanymi po przeprowadzonych rozmowach). Umowa zawiera także plan płatności. Po podpisaniu umowy i odesłaniu do Inventity rozpoczynamy współpracę. Praca będzie koordynowana przez wybranego doradcę naszego zespołu, który odpowie na wszelkie Twoje pytania po rozpoczęciu wdrażania dopasowanych rozwiązań.

 • Czy Inventity posiada doświadczenie w Twojej branży?

  Na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat eksperci Inventity pomogli spółkom z wielu różnych branży zbudować stabilne, odnoszące sukcesy organizacje. Wśród nich znalazły się min. branża farmaceutyczna i biotechnologiczna, gospodarka odpadami i energetyka odnawialna, produkcja, handel detaliczny, rozwój oprogramowania, usługi finansowe, rozrywka, podróże, usługi żywnościowe, działalność non-profit i wiele innych. Jednakże wychodzimy z założenia, że to Ty jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. W naszej kompetencji leży udzielanie wsparcia Twojemu zespołowi w nauce, wdrażaniu i efektywnym użyciu narzędzi rozwoju organizacyjnego i zarządczego, które zwiększą Twój sukces bez względu na branżę w której pracujesz.

 • Kto z Inventity będzie współpracował z Twoją firmą?

  W czasie naszych wstępnych rozmów ustalimy, który z naszych Doradców w największym stopniu spełni Twoje oczekiwania. Nasze zalecenia oparte będą na doświadczeniu każdego z członków zespołu, jak również jego indywidualnym stylu. Umowa wskazywać będzie na konkretnego doradcę (a także, w razie potrzeby, osobę która będzie jego bądź jej wsparciem), który nie zmieni się, chyba że na Twoje życzenie. Nie stosujemy praktyki sprzedawania usługi przez jednego doradcę, a następnie jego wymiany na pracownika młodszego stażem. Pracujesz z osobami, które wybrałeś.

 • Czym jest Metodyka Growing Pains Strategy®?

  Metodyka Growing Pains Strategy® to kompleksowy system narzędzi i know-how, opracowany przez prof. Erica Flamholtza, mający na celu wsparcie transformacji organizacji od etapu początkującego przedsięwzięcia do profesjonalnie i systemowo zarządzanej firmy. Metodyka obejmuje narzędzia diagnostyczne, canvy, karty pracy, frameworki, benchmarki, raporty itp.

 • Jakie korzyści można osiągnąć dzięki zastosowaniu metodyki Growing Pains Strategy®?

  Metodyka wspiera organizacje w rozwinięciu skutecznych systemów zarządzania, sprawnych systemów operacyjnych oraz przewidywalnych i stabilnych wyników finansowych, takich jak marża brutto, EBIT i ROI. Pomaga identyfikować i rozwiązywać bariery wzrostu, a także dostosować infrastrukturę firmy do jej skali biznesu i złożoności.

 • Kto jest autorem Metodyki Growing Pains Strategy®?

  Metodyka jest rezultatem 40 lat pracy prof. Erica Flamholtza, wybitnego praktyka biznesu i współtwórcy sukcesu wielu firm na całym świecie. Profesor Flamholtz doradzał znane globalne marki, takie jak IBM, Starbucks, Neutrogena czy PIMCO. Jego praca została opublikowana w znanych publikacjach i tłumaczona na 7 języków przez renomowane uniwersytety, takie jak Stanford University, Oxford University i Cambridge University.

 • Jakie są narzędzia stosowane w Metodyce Growing Pains Strategy®?

  Metodyka wykorzystuje różnorodne narzędzia, takie jak Badanie Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®, planowanie strategiczne, rozwój zarządzania i budowanie zespołu, projektowanie struktury organizacyjnej, zarządzanie efektywnością i kulturą. Narzędzia te pomagają zidentyfikować problemy, zaplanować poprawę efektywności i dostosować organizację do wzrostu.

 • Czy istnieją badania naukowe potwierdzające skuteczność Metodyki Growing Pains Strategy®?

  Tak, metodyka opiera się na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez prof. Erica Flamholtza i jego zespół. Badania dowodzą, że istnieje statystycznie duża zależność pomiędzy występowaniem zjawiska Growing Pains a przyszłymi wynikami finansowymi firmy. Wyniki badań tłumaczą znaczną część zmienności marży brutto i zysku operacyjnego.

 • Czym jest Piramida Rozwoju Organizacyjnego?

  Piramida Rozwoju Organizacyjnego jest soczewką strategiczną metodyki przez którą definiujemy sposób i formę zorganizowania przedsiębiorstwa.

  Podstawę Piramidy tworzy Fundament Biznesu oraz Podstawy Działalności – określenie rodzaju działalności, misji strategicznej wraz z celami oraz strategii podstawowej firmy. Następnie w strukturze Piramidy wyodrębniamy 6 kolejnych poziomów, są to: Rynki, Produkty i Usługi, Zarządzanie Zasobami, Systemy Operacyjne, Systemy Zarządzania, Kultura Organizacyjna. Każdy z poziomów jest osobnym obszarem strategicznych wyników, dla których definiujemy konieczne do osiągnięcia cele oraz działania i inicjatywy rozwojowe, tak aby realne stało się osiągnięcie założeń zawartych w misji strategicznej. Kolejność poszczególnych poziomów jest nieprzypadkowa, a także jest zależna od sposobu zdefiniowania poprzedzającej warstwy.

  Efektywność całej organizacji zależy od właściwie zaprojektowanej i zbudowanej Piramidy. Potrafimy mierzyć tą efektywność i interpretować wyniki, a także posiadamy wiedzę, doświadczenie i kompetencje w projektowaniu efektywnych organizacji.

 • Na rozwoju których poziomów Piramidy Rozwoju powinienem się skupić w mojej firmie?

  Generalnie wszystkie poziomy Piramidy są kluczowe dla efektywnej organizacji. Niemniej, w zależności od etapu rozwoju i dojrzałości organizacyjnej firmy należy mniej lub bardziej skupić się na wybranych poziomach. W trakcie projektu Mapa Strategii określamy obecny poziom dojrzałości organizacyjnej, bierzemy pod uwagę apetyt na rozwój, dokonujemy audytu efektywności organizacji i w oparciu o te informacje określamy istotne w najbliższej perspektywie strategicznej działania alokowane na właściwe poziomy Piramidy Rozwoju Organizacyjnego.

 • Jakie są objawy występowania "bólów wzrostowych" w firmie?

  Najczęstsze objawy „bólów wzrostowych” to: brak czasu na wykonanie zadań, konieczność gaszenia pożarów, brak komunikacji między pracownikami, niejasność co do celów firmy, niedostateczna liczba kompetentnych menedżerów, przekonanie, że wszystko musi być zrobione samodzielnie, traktowanie spotkań jako straty czasu, brak realizacji planów, niepewność pracowników co do swojej roli, brak równowagi między wzrostem sprzedaży, a zyskami.

 • Czym jest Mapa Strategii?

  Mapa Strategii to kompletny plan rozwoju przedsiębiorstwa, który łączy fundamenty biznesowe firmy z celami strategicznymi, harmonogramem, priorytetami i podziałem ról. Jest to narzędzie, które pomaga organizacji w zdefiniowaniu i realizacji jej strategii rozwoju.

 • Jakie korzyści można osiągnąć dzięki Mapie Strategii?

  Korzyści wynikające z zastosowania Mapy Strategii to: przeprowadzenie audytu organizacji z wykorzystaniem narzędzi Growing Pains®, zaangażowanie i szkolenie menedżerów, zaprojektowanie planu strategicznego rozwoju, zdefiniowanie inicjatyw strategicznych, budowa odpowiedzialności jednostek i zespołów, rozwój zdolności myślenia strategicznego pracowników oraz wsparcie doświadczonych menedżerów przez cały okres współpracy.

 • Jak przebiega proces realizacji Mapy Strategii?

  Proces realizacji Mapy Strategii rozpoczyna się od warsztatu „0”, który ma na celu omówienie i ustalenie szczegółowego planu projektu, składu zespołu, podziału zadań, harmonogramu i innych aspektów. Następnie projekt podzielony jest na trzy etapy: audyt strategiczny i analiza otoczenia konkurencyjnego, projektowanie indywidualnej Piramidy Rozwoju Organizacyjnego® oraz zarządzanie wdrożeniem strategii. W trakcie tych etapów wykorzystuje się narzędzia Growing Pains® oraz odbywają się warsztaty i sesje pracy.

 • Jakie obszary są objęte pracą w ramach Mapy Strategii?

  Podczas realizacji Mapy Strategii pracuje się nad oceną Barier Wzrostu, oceną Efektywności Organizacyjnej, analizą architektury modelu biznesowego oraz syntezą otoczenia konkurencyjnego. Następnie projektuje się indywidualną Piramidę Rozwoju Organizacyjnego®, odbywają się warsztaty strategiczne z kadrą zarządzającą, projektuje się cele strategiczne i przygotowuje się do operacjonalizacji strategii.

 • Jakie są modele współpracy w trzecim etapie, czyli zarządzaniu wdrożeniem strategii?

  W trzecim etapie, czyli zarządzaniu wdrożeniem strategii, wspieramy klientów w trzech modelach współpracy. Możemy zarządzać całym portfolio projektów (PMO), świadczyć usługi ekspercko-specjalistyczne lub pełnić rolę Interim Managera. Wybór modelu zależy od potrzeb i preferencji klienta.

 • Ile trwa projekt budowy Mapy Strategii?

  Przeważnie projekt budowy Mapy Strategii trwa około 4-5 tygodni, licząc od momentu rozpoczęcia do stworzenia samej Mapy Strategii, która jest strategicznym planem rozwoju organizacji. Implementacja działań i inicjatyw zawartych w planie stanowi kolejny etap, zwany wdrożeniem, którego pierwsza część trwa zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy.

 • Kto z mojej firmy będzie zaangażowany w tworzenie Mapy Strategii?

  W badaniach organizacji najczęściej biorą udział wszyscy pracownicy firmy. Niemniej zawsze indywidualnie ustalamy docelową listę osób, w oparciu m.in. o staż zatrudnienia lub współpracy oraz pełnione funkcje. 

  W pozostałych etapach angażujemy wyższą kadrę kierowniczą i właścicieli firmy, a także zawsze angażujemy średnią kadrę kierowniczą wraz z kluczowymi specjalistami.

 • Czy Inventity wspiera moją firmę we wdrożeniu Inicjatyw rozwojowych wypracowanych w Mapie Strategii?

  Tak. Wspieramy naszych Klientów również na etapie Wdrożenia zdefiniowanych działań i inicjatyw w Mapie Strategii. Zakres naszego wsparcia jest każdorazowo dostosowany do potrzeb danego projektu. Zazwyczaj wspieramy wdrożenie w postaci PMO (project management office), a także w formule bezpośredniego wsparcia na poziomie eksperckim, jak również możemy dedykować Doradców Strategicznych w charakterze Interim do pełnienia indywidualnie zdefiniowanych co do zakresu i czasu trwania funkcji w firmie naszego Klienta.

 • Czy mogę samodzielnie zbudować Mapę Strategii dla mojej firmy?

  Tak. Dla wysoce ambitnych firm mających do dyspozycji wystarczające zasoby i kompetencje możemy przeprowadzić Audyt Efektywności Organizacyjnej, a następnie dokonać transferu niezbędnej wiedzy i obsługi narzędzi w zakresie metodyki Growing Pains poprzez właściwie zaprojektowane szkolenie i zestaw prac domowych. Tak przygotowana firma będzie w stanie samodzielnie zbudować Mapę Strategii.

  Oczywiście zawsze pozostajemy do dyspozycji i chętnie wspieramy w przypadku napotkanych trudności.

 • Czym jest Audyt Efektywności Organizacyjnej?

  Audyt Efektywności Organizacyjnej to proces badania, który obejmuje analizę Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®, analizę architektury modelu biznesowego oraz finansów firmy. Celem audytu jest identyfikacja obszarów, w których firma może poprawić swoją efektywność i rentowność.

 • Jakie badania są przeprowadzane w ramach Audytu Efektywności Organizacyjnej?

  W ramach Audytu Efektywności Organizacyjnej przeprowadza się dwa badania ankietowe: Barier Wzrostu® i Efektywności Organizacyjnej®. Dodatkowo analizuje się architekturę modelu biznesowego oraz finanse firmy. Wyniki audytu są porównywane do bazy danych obejmującej 900 polskich firm oraz 30 tysięcy firm ze świata.

 • Jakie korzyści można uzyskać dzięki Audytowi Efektywności Organizacyjnej?

  Dzięki Audytowi Efektywności Organizacyjnej otrzymuje się listę zidentyfikowanych Barier Wzrostu wraz z podziałem według obszarów organizacyjnych. Wynik Badania Efektywności Organizacyjnej pozwala określić stopień strategicznego rozwoju organizacyjnego w 6 Kluczowych Obszarach Wyników (tj. Rynek, Produkt, Zasoby, Systemy operacyjne, Systemy zarządzania, Kultura Organizacyjna). Ponadto, wyniki audytu są porównywane do innych firm w Polsce oraz na świecie. Otrzymuje się rekomendacje działań dla kadry zarządzającej mające na celu eliminację zidentyfikowanych bólów wzrostowych.

 • Dlaczego warto badać bariery wzrostu?

  Badanie „Barier Wzrostu” ma na celu zmierzenie trudności, z jakimi firma może się spotkać w procesie rozwoju. „Bóle Wzrostowe” są wczesnymi sygnałami problemów, które mogą wystąpić w miarę rozwoju organizacji. Badanie tych barier pozwala na skuteczne zarządzanie nimi i zapobieganie negatywnym skutkom dla finansowej sytuacji przedsiębiorstwa.

 • Jak poprawiać efektywność organizacji na podstawie wyników audytu?

  Badanie Efektywności Organizacyjnej pozwala na identyfikację krytycznych czynników wpływających na efektywność zarządzania. Na podstawie wyników audytu można określić silne strony i luki w poszczególnych obszarach organizacyjnych. Rekomendacje działań mogą być skoncentrowane na obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy.

 • Jak audyt pomaga zidentyfikować utrudnienia w skalowaniu modelu biznesowego?

  Audyt analizuje cały sposób funkcjonowania firmy, od modelu tworzenia wartości po model zysku i ogólną logikę działania. Przeanalizowane zostają archetypy modeli biznesowych, aby zidentyfikować przyczyny potencjalnych zakłóceń w skalowalności. Weryfikacja tego, co działa i co nie, jest kluczowa dla dalszego rozwoju firmy.

 • Dla jakich firm jest przeznaczony audyt?

  Audyt Efektywności Organizacyjnej jest dedykowany wszystkim podmiotom, które mają ambicje rozwijać się lub poprawiać swoją efektywność biznesową. Dotyczy zarówno dojrzałych firm przechodzących zmiany efektywnościowe, transformacyjne lub pokoleniowe, jak i młodych firm rozpoczynających swoją działalność i dążących do dynamicznego wzrostu. Jest również skierowany do przedsiębiorstw, które pragną przejść od spontanicznej i doraźnej działalności do profesjonalnie zarządzanej firmy.

 • Jaki wpływ ma eliminacja Barier Wzrostu na sytuację finansową przedsiębiorstwa?

  Według badań przeprowadzonych przez profesora E. Flamholtza istnieje silny, odwrotnie proporcjonalny wpływ barier wzrostu na sytuację finansową przedsiębiorstwa – zmienne zastosowane w modelu wpływają na 80% marży brutto, 55% EBIT oraz 26% ROI. Nasze doświadczenia współpracy z firmami wskazują wprost – wysokie bariery wzrostu blokują przedsiębiorstwu osiąganie dobrych wyników.

 • Kto z mojej firmy będzie brał udział w badaniach Barier Wzrostu i Badaniach Efektywności Organizacyjnej?

  W badaniach organizacji najczęściej biorą udział wszyscy pracownicy firmy. Niemniej zawsze indywidualnie ustalamy docelową listę osób, w oparciu m.in. o staż zatrudnienia lub współpracy oraz pełnione funkcje tak aby informacje zwrotne uzyskane w trakcie badań były możliwie głębokie i wszechstronne.

 • W jakiej formie otrzymam wyniki po przeprowadzonym audycie organizacji?

  W ramach podsumowania badań organizacji przygotowujemy Raport z Badań. Wyniki dostarczamy w 2 etapach, najpierw omawiamy wyniki i strukturę Raportu, w kolejnym kroku dostarczamy finalny Raport. Dodatkowo wyniki badania są raz jeszcze głęboko omawiane na warsztatach będących elementem budowania Mapy Strategii.

 • Czy będę miał dostęp do poszczególnych odpowiedzi pracowników mojej firmy?

  Nie. Badania są w pełni anonimowe. Odpowiedzi uzyskane w trakcie badań są grupowane ze względu na poziomy zarządzania w organizacji oraz działy funkcjonalne, a agregacja wyników prowadzona jest w taki sposób aby zachować pełną anonimowość odpowiedzi.

 • Czym jest Interim Management?

  Interim Management to usługa polegająca na wynajmowaniu doświadczonych menedżerów lub doradców na określony czas, aby przeprowadzić konkretne działania w firmie. Jest to rozwiązanie często stosowane w przypadku transformacji organizacji, wdrażania strategii lub reorganizacji.

 • Dlaczego warto skorzystać z Interim Managementu?

  Korzystanie z Interim Managementu ma wiele korzyści, takich jak:

  • Szybki dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności menedżerskich.
  • Skrócenie procesu zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
  • Minimalizacja kosztów, biurokracji i długoterminowych zobowiązań.
  • Elastyczność w zakresie czasu i zasobów menedżerskich.
  • Możliwość skorzystania z doświadczenia menedżerów z różnych branż i obszarów działalności.
 • Jak przebiega proces Interim Managementu?

  Proces Interim Managementu zazwyczaj składa się z następujących etapów:

  • Konsultacje i poznanie potrzeb firmy.
  • Określenie celu projektu, harmonogramu pracy i profilu kompetencji menedżera.
  • Ustalenie warunków współpracy i kryteriów sukcesu projektu.
  • Wdrożenie projektu przy współpracy menedżera tymczasowego.
  • Monitorowanie postępów prac i wprowadzanie ewentualnych zmian.
  • Zakończenie projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami odbioru.
 • Jakie są zadania, funkcje i obszary działania menedżerów tymczasowych?

  Menedżerowie tymczasowi mogą pełnić różne funkcje, takie jak tymczasowy prezes, dyrektor finansowy, dyrektor ds. cyfrowych, dyrektor operacyjny, kierownik projektu itp. Obszary działania mogą obejmować zarządzanie kryzysowe, restrukturyzację, wdrażanie strategii rozwoju, transformację cyfrową, zarządzanie projektami i wiele innych.

 • Jakie są korzyści współpracy z firmą Interim Managementową?

  Współpraca z firmą Interim Managementową, taką jak Inventity, pozwala na korzystanie z bogatej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu projektami i zmianą. Trójstronna współpraca między klientem, interim managerem a koordynatorem z firmy Interim Managementowej zapewnia efektywną realizację projektu.

 • Jakie są obszary specjalizacji w Inventity School of Business?

  W Inventity School of Business zgromadziliśmy ponad tysiąc lat doświadczeń menedżerskich. Specjalizujemy się w obszarach związanych z rozwojem pracowników, takich jak strategia, przywództwo, zarządzanie, innowacje, finanse oraz kultura organizacyjna.

 • Jakie formy współpracy oferujemy?

  W zależności od potrzeb Twojej organizacji, łączymy wiedzę z różnych obszarów w jeden kompleksowy program rozwojowy. Diagnozujemy potrzeby i proponujemy rozwiązania oraz formy współpracy. Możemy zaproponować realizację celów w formie projektów transformacyjnych, warsztatów, coachingów indywidualnych i grupowych, oraz webinariów.

 • Czy oferujemy programy dedykowane dla firm?

  Tak, w Inventity School of Business wierzymy w ideę nauki przez całe życie. Oferujemy szkolenia biznesowe dla osób o różnym doświadczeniu: od specjalistów i początkujących menedżerów, aż po osoby na najwyższych szczeblach zarządzania. Możemy stworzyć dedykowany program rozwojowy pod potrzeby Twojej organizacji lub zaproponować jedną z dwóch linii szkoleniowych: Growing Pains Certificate Program® oraz Akademia Liderów Innowacji.

 • Jakie są metody nauczania w naszych programach?

  W naszych programach korzystamy z różnorodnych metod nauczania, takich jak symulacje, aktywności oparte na case study, ocena 360°, coaching grupowy, budowa zespołu, odgrywanie ról, nauka online oraz sztuka sceniczna. Staramy się dostosować metody do specyfiki danej tematyki i potrzeb uczestników.

 • Kto prowadzi szkolenia w Inventity School of Business?

  Nasi trenerzy to doświadczeni menedżerowie z praktyką w sali wykładowej. Posiadają oni wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie, które przekładają na ciekawe i wartościowe treści szkoleniowe. Pomagają również w ugruntowaniu zmiany kultury organizacyjnej.

 • Jakie są korzyści z uczestnictwa w naszych programach?

  Nasze programy to gwarancja zdobycia praktycznej wiedzy, ciekawych pomysłów oraz wartościowych kontaktów w gronie ambitnych liderów. Uczestnictwo w naszych szkoleniach i programach rozwojowych pozwoli Ci rozwijać się zawodowo, zdobywać nowe umiejętności oraz poszerzać perspektywy biznesowe.

 • Co to jest Growing Pains Certificate Program®?

  Growing Pains Certificate Program® to nasz flagowy program rozwojowy. Jest to zorganizowana podróż przez różne obszary tematyczne, takie jak strategia, przywództwo, zarządzanie, innowacje, finanse i kultura organizacyjna. Program daje możliwość elastycznego dostosowania sesji do swoich zobowiązań w ciągu 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymują prestiżowy certyfikat po ukończeniu programu.

 • Co obejmuje Akademia Liderów Innowacji?

  Akademia Liderów Innowacji to program, który łączy wykłady, case-studies, zadania indywidualne i zespołowe oraz ostateczny projekt zespołu. Celem programu jest przygotowanie uczestników do budowania ścieżki komercjalizacyjnej dla własnego przedsięwzięcia naukowego. Obejmuje on tematy związane z planowaniem strategicznym, analizą i projektowaniem modeli, finansowaniem innowacji, negocjacjami oraz czynnikami sukcesu w transferze technologii i zarządzaniu inwestycjami.

 • Czy można zamówić szkolenia z innych tematów?

  Tak, jesteśmy otwarci na przygotowanie rozwiązań szkoleniowych z innych tematów, które Cię interesują. Napisz do nas, a nasi doświadczeni doradcy strategiczni chętnie pomogą Ci w dostosowaniu programu do Twoich potrzeb.

 • W jaki sposób dobieracie treści do programów rozwojowych?

  Przygotowujemy kompleksowe programy rozwojowe, które są dopasowane do potrzeb Twojej organizacji. Diagnozujemy potrzeby i proponujemy rozwiązania, łącząc wiedzę z różnych obszarów. Możemy zaproponować realizację celów w formie projektów transformacyjnych, warsztatów, coachingów indywidualnych i grupowych, webinariów oraz programów dedykowanych dla firm.

 • Czym różnią się projekty transformacyjne od warsztatów?

  Projekty transformacyjne są programami wspierającymi liderów organizacji znajdujących się w ważnym punkcie zwrotnym, takim jak budowa nowej strategii, fuzja, restrukturyzacja, digitalizacja lub wejście na nowy rynek. Oferują one wiedzę i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zmian na poziomie strategii i kultury organizacji. Warsztaty to natomiast pojedyncze lub cykliczne sesje szkoleniowe, prowadzone przez doświadczonych menedżerów, które dostarczają praktyczne narzędzia wdrożeniowe.

 • Czy programy są dostosowane do różnych szczebli zarządzania?

  Tak, nasze programy są dopasowane do różnych szczebli zarządzania. Dostosowujemy je również do ścieżki rozwoju pracowników i planów sukcesji w Twojej organizacji.

 • Czym jest zarządzanie ESG?

  Zarządzanie ESG to podejście do prowadzenia działalności biznesowej, które stawia na równowagę pomiędzy osiąganiem celów biznesowych a dbałością o społeczeństwo i środowisko. Polega na budowaniu zaufania interesariuszy poprzez uwzględnienie obszarów środowiskowego, społecznego i zarządzania wewnątrz firmy.

 • Co obejmuje obszar ESG?

  ESG odnosi się do trzech obszarów:

  • Environmental (środowiskowy): dotyczy mierzenia i oceny wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, takiego jak emisja gazów cieplarnianych i działania związane z ochroną środowiska.
  • Social responsibility (społeczny): dotyczy wpływu działalności przedsiębiorstwa na ludzi, w tym pracowników, społeczności lokalne, klientów, dostawców i innych zainteresowanych stron.
  • Governance (zarządzanie): dotyczy jakości zarządzania wewnątrz firmy, włączając w to dotrzymanie zobowiązań, przejrzystość i wiarygodność oraz zarządzanie ryzykiem.
 • Dlaczego ESG jest ważne dla firm?

  Efektywne zarządzanie obszarem ESG staje się kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej dla firm. Włączenie zasad zrównoważonego rozwoju i raportowanie niefinansowych wyników może pomóc firmom w spełnianiu wymogów rynkowych, pozyskiwaniu finansowania, zgodności z regulacjami oraz budowaniu zaufania interesariuszy.

 • Jakie są powody, dla których firmy włączają zrównoważony rozwój do swojej strategii?

  Firmy decydują się na włączenie zrównoważonego rozwoju do swojej strategii z różnych powodów, w tym:

  • Presja rynkowa i trendy rynkowe, w tym wymagania właścicielskie.
  • Wymogi zgodności z regulacjami (compliance).
  • Możliwości pozyskania kapitału i finansowania.
  • Współpraca z partnerami w łańcuchu wartości, którzy mają obowiązek raportowania niefinansowego.
 • Jakie usługi oferuje Inventity w zakresie ESG?

  Inventity oferuje szeroki zakres usług związanych z ESG, takich jak:

  • Tworzenie polityk ESG
  • Analiza luk i dobór kryteriów ESG uwzględniających regulacje, ryzyko klimatyczne i specyfikę branży klienta.
  • Wsparcie w wyborze standardów raportowania, takich jak ESRS, GRI, SASB, TCFD.
  • Strategia zbierania i agregowania danych, w tym identyfikacja źródeł danych i mechanizmów kontroli.
  • Przygotowanie raportów niefinansowych.
  • Integracja ESG ze strategią biznesową.
 • Jakie są etapy budowania zaufania poprzez ESG?

  Rekomendowane 4-etapowe podejście do budowania przewagi konkurencyjnej dzięki ESG obejmuje:

  • Analizę potrzeb i oczekiwań interesariuszy, stanu obecnego oraz wizji i ambicji ESG.
  • Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju.
  • Przygotowanie pierwszego raportu niefinansowego i strategii komunikacji.
  • Wsparcie we wdrożeniu strategii.
 • Czym zajmuje się doradztwo dla firm rodzinnych?

  Doradztwo dla firm rodzinnych oferuje kompleksowy pakiet usług wspierających przedsiębiorstwa rodzinne w procesie sukcesji oraz profesjonalizacji biznesu. Pomagamy w wycenie firmy, ustalaniu ładu rodziny, finansowaniu, wyborze następcy i opracowaniu strategii.

 • Jakie są najważniejsze wyzwania firm rodzinnych?

  Najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoją firmy rodzinne, są osiągnięcie wzrostu w erze transformacji cyfrowej, pozyskiwanie talentów i nowych klientów oraz przekazanie biznesu następnemu pokoleniu. Tylko 33% firm skutecznie przekazuje przywództwo następnej generacji, a jedynie 13% firm rodzinnych odnoszących sukcesy udaje się dotrwać do trzeciego pokolenia.

 • Jakie są korzyści z współpracy z doradcami ds. firm rodzinnych?

  Współpraca z naszymi doradcami pozwala firmom rodzinnym sprostać wyzwaniom związanym z inwestycjami, pozyskiwaniem kapitału, transakcjami, dywersyfikacją, sukcesją czy profesjonalizacją biznesu. Dzięki naszemu wsparciu możliwe jest opracowanie planu działania i dostosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, podatkowych oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

 • Jakie są główne bariery wzrostu dla polskich firm rodzinnych?

  Nasze badania pokazują, że główne bariery wzrostu dla polskich firm rodzinnych to niska świadomość znaczenia efektywności organizacyjnej, brak wyróżniającej się oferty, niewystarczające umiejętności menedżerskie oraz brak otwartości na pozyskiwanie wiedzy i talentów zewnętrznych. Ponad połowa badanych firm rodzinnych nie posiadała spisanej strategii, co utrudnia rozwój i prowadzi do niepewności.

 • Jakie korzyści przynosi wycena firmy?

  Sporządzenie orientacyjnej wyceny firmy pozwala określić jej wartość związanej z poszczególnymi osobami i samą spółką. Dodatkowo, wycena umożliwia poszukiwanie metod na zwiększenie wartości biznesu oraz analizę wpływu obecnego modelu zarządzania na wartość firmy.

 • Co to jest ład rodziny w kontekście firm rodzinnych?

  Ład rodziny odnosi się do uporządkowania i zdefiniowania roli poszczególnych członków rodziny w firmie. Celem jest wypracowanie „konstytucji rodziny” lub inaczej „fundamentu rodziny biznesowej”, który określa zasady współpracy, podziału obowiązków i zarządzania w firmie rodzinnej.

 • Jakie są aspekty finansowe w sukcesji firm rodzinnych?

  W kontekście sukcesji firm rodzinnych istotne jest planowanie finansów osobistych po przeprowadzeniu sukcesji, w tym program emerytalny. Dodatkowo, doradztwo oferuje wsparcie w sukcesji finansowaniem zewnętrznym oraz uporządkowaniu struktury zadłużenia firmy w procesie sukcesji.