0
Sytuacja Klienta

Spółka potrzebowała wsparcia w określeniu optymalnej strategii rozwoju, w obszarach rynków działania jak i oferowanych produktów. Jednocześnie konieczne było poszukiwanie rozwiązań usprawniających działalność operacyjną, m.in. redukcja kosztów, eliminacja nierentownych obszarów, eliminacja niesprawnych procesów, poprawa jakości, optymalizacja procesu sprzedaży oraz wyłonienie liderów, zmiana i budowanie kompetencji kadry kierowniczej. Głównym efektem działań miał być wzrost przychodów oraz rentowności, czyli wzrost wartości spółki.

Rozwiązania Inventity

Doradcy Inventity przygotowali program budowania wartości firmy z wykorzystaniem metodologii Growing Pains® i Organizational Effectiveness Survey®. Zakres prac projektowych obejmował diagnozę spółki (etap I) oraz przygotowanie programu rozwoju i planu wdrożenia (etap II), zawierającego m.in.: opracowanie strategicznych założeń na potrzeby podniesienia efektywności, zaprojektowanie programu zmian biznesowych, przygotowanie koncepcji usprawnień i strategii rozwoju, przygotowanie modelu wdrożenia proponowanych działań uwzględniającego zaangażowanie pracowników i zespołu.

Rezultaty

Efektem prac zespołu projektowego było zdefiniowanie Mapy Strategii (definicja biznesowa, misja strategiczna, podstawowa strategia), wskazanie celów strategicznych w Kluczowych Obszarach Rezultatów (rynki, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne, systemy zarządcze, kultura organizacyjna, zarządzanie wynikami finansowymi), zidentyfikowanie 7 projektów strategicznych, które pomogły zrealizować założone cele strategiczne i operacyjne, wskazanie kluczowych osób w zespole odpowiedzialnych za wdrożenie tych celów, jak również określenie budżetu projektu, harmonogramu działań oraz sposobów finansowania.
Przykładowo, jako misję strategiczną wskazano przygotowanie spółki na długoterminowy wzrost udziału w rynkach docelowych i rozwinięcie wewnętrznej infrastruktury, umożliwiające spółce zwiększenie dwukrotnie skali przychodów w ciągu trzech oraz osiągnięcie 15% rentowności na poziomie EBIT. Jako jeden z celów strategicznych spółki wskazano wykorzystanie posiadanych kompetencji w zakresie sprzedaży bezpośredniej do konwersji klientów do nowych kanałów sprzedaży (e-commerce, MLM), poszerzając grupę klientów docelowych o klientów (głównie) kobiety w wieku 30+ i 40-55, oferując wysokiej jakości innowacyjne produkty związane z modą, zdrowiem, wygodnym życiem i wyposażeniem domu, które nie są dostępne w innych kanałach sprzedaży. W ramach Kluczowych Obszarów Rezultatów, jako cele w obszarze Rynki, wskazano wzmocnienie pozycji i rozpoznawalności marki na rynku sprzedaży bezpośredniej w dotychczasowych kategoriach produktowych z jednoczesnym rozwijaniem alternatywnych (do telemarketingu) sposobów pozyskiwania klientów (np. poprzez cross selling), rozwój działalności w nowych kategoriach produktowych i modelach sprzedaży (e-commerce, MLM), jak również rozwój działalności Spółki na rynkach zagranicznych.
Określono również projekty strategiczne przyczyniające się w największym stopniu do realizacji określonej strategii, w tym: wprowadzenie nowych produktów na rynek, wdrożenie nowych kanałów sprzedaży (MLM i e-commerce), zbudowanie działu marketingu, opracowanie nowej struktury organizacyjnej, wdrożenie planu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz optymalizację kosztów działania poprzez automatyzację procesów.