Studium przypadku

Branża: handel hurtowy

Firma rodzinna zajmująca się od ponad 30 lat sprzedażą hurtową narzędzi.

Ustrukturyzowanie działań firmy oraz precyzyjne powiązanie wielu inicjatyw biznesowych z ogólnymi celami rozwoju organizacji, w celu wzrostu efektywności i rozwijania się na rynku.

Wykorzystując metodykę Growing Pains Strategy®, przeprowadziliśmy badania diagnostyczne, które pozwoliły na zdefiniowanie podstawowych bólów wzrostowych i kluczowych zagadnień, których usprawnienie przyczyni się do wzrostu efektywności organizacji.

W oparciu o wyniki badań, zdefiniowaliśmy misję i cele strategiczne Firmy do roku 2025 oraz zestaw 25 inicjatyw, których realizacja wspierać będzie osiągnięcie tych celów. Następnie przez okres 12 miesięcy wspieraliśmy Firmę we wdrażaniu strategii, przekazując know-how z zakresu efektywnego przeprowadzania zmian w organizacji i w jej modelu biznesowym. Razem z zespołem Klienta zrealizowaliśmy zaplanowaną część projektów.

Wdrożenie strategii przyczyniło się do zwiększenia efektywności organizacji oraz rozwijania się na rynku. Firma zyskała jasną i zoperacjonalizowaną strategię rozwoju oraz narzędzia do realizacji celów, które pozwalają na efektywne przeprowadzanie zmian w organizacji.

Przeprowadzenie diagnozy firmy, zdefiniowanie misji i celów strategicznych oraz zestawu inicjatyw, które wpłyną na wzrost efektywności organizacji, umożliwiło Firma lepsze zrozumienie swojej pozycji na rynku oraz bardziej świadome podejście do działań biznesowych.