CSR a ESG – podobieństwa i różnice obszarów biznesowych

Dynamiczne zmiany klimatu oraz obawy z tym związane przekładają się jak nigdy dotąd na otaczający Nas świat, również ten biznesowy. W konsekwencji pojawiło się większe zapotrzebowanie na wprowadzenie nowych standardów i wymogów.

Raportowanie pozafinansowe ESG (z ang. Environmental, Social, Governance) oraz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu CSR (z ang. Corporate Social Responsibility)- te dwa z pozoru podobne do siebie terminy to klucz do zrozumienia pojęcia zrównoważonego rozwoju biznesu. W tym artykule postaramy się nakreślić ich zasadnicze różnice oraz podobieństwa.

CSR – co to właściwie jest?

W dzisiejszych czasach odpowiedzialność środowiskowa i społeczna są imperatywami biznesowymi. A strategia regulująca te kwestie jest niezwykle ważnym elementem sukcesu i reputacji Twojego biznesu!

Idea CSR narodziła się w latach 50. Według Howarda Bowena, amerykańskiego ekonomisty i autora dzieła “Odpowiedzialność społeczna biznesmena” (1953), to właśnie przedsiębiorcy noszą na swoich barkach odpowiedzialność za kondycję społeczeństwa. Na tej podwalinie wyrosła myśl, wedle której przedsiębiorstwo to nie tylko “maszynka” do zarabiania pieniędzy. Jednak dopiero w latach 70 porzucono bezrefleksyjny powojenny konsumpcjonizm a społeczna odpowiedzialność biznesu zyskała na widoczności. To właśnie w latach 70 powstał sam termin Corporate Social Responsibility, jednakże dopiero pod koniec XX wieku widzimy powszechne zaangażowanie przedsiębiorców w odpowiedzialną działalność na rzecz środowiska, społeczności lub idei. W 1991 roku Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przygotowała tzw. Kartę Biznesu, w której określono 16 zasad tworzenia systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. CSR nie było już tylko górnolotną ideą, lecz dobrze opisanym i przeanalizowanym aspektem funkcjonowania biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – obszary, których dotyczy CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu to działania oparte na długoterminowej strategii, które są wyrazem troski danego podmiotu o środowisko i ludzi, którzy pośrednio lub bezpośrednio współtworzą dane przedsiębiorstwo. Zobowiązania organizacji w zakresie CSR są często odzwierciedleniem jej wartości i dobrym wskaźnikiem kultury korporacyjnej. 

CSR posługuje się różnymi narzędziami, żeby realizować swoje cele. Wśród najpopularniejszych znajdują się:

  • działania ekologiczne,
  • wolontariat pracowniczy,
  • programy dla pracowników,
  • raporty społeczne,
  • kampanie społeczne.

Wraz z pogłębianiem się kryzysu klimatycznego działania w zakresie CSR przestały wystarczać. Pojawiło się  ESG obejmujące więcej obszarów niefinansowych, pozwalających lepiej określić wartość firmy w oczekiwanym przez rynek ujęciu. CSR skupia się na odpowiedzialności biznesu, która może być wykorzystywana w działaniach marketingowych w celu stworzenia określonego wizerunku przedsiębiorstwa. Metodologia ESG stawia na bardziej mierzalną ocenę przyjętych celów, dotyka obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To kluczowe kryteria, na które powinna zwracać uwagę każda firma. Zasady te nie są wyłącznie wymysłem regulatorów. Zmian w tym zakresie oczekują też inwestorzy, banki, pracownicy i sami konsumenci, dla których polityka zrównoważonego rozwoju często jest elementem wpływającym na decyzje zakupowe.

Trend ten będzie się nasilał. Do głosu dochodzi pokolenie millenialsów, które jest szczególnie wrażliwe na kwestie ocieplenia klimatu, równości płci czy dyskryminację w miejscu pracy. Dla takich osób zrównoważony i odpowiedzialny rozwój jest fundamentem prowadzenia biznesu.

ESG o krok dalej od CSR

Założenia ESG idą o krok dalej od CSR- integrują odpowiedzialność środowiskową i społeczną z podstawową strategią korporacyjną  firmy.

W przeciwieństwie do CSR, ESG jest podstawą strategii organizacyjnej.

Celem strategii ESG jest zaplanowanie rozwoju firmy w oparciu o trzy podstawowe grupy mierzalnych wskaźników, wskazanie praktycznych rozwiązań, a także działań, które będą podejmowane celem zmniejszenia potencjalnego ryzyka.

W porównaniu do modelu CSR strategia ESG obejmuje wymierne cele. Na przykład producent samochodów może sprawić, aby jego pracownicy sprzątali śmieci z dróg lub posadzili drzewa wokół zakładu.  Natomiast polityka ESG wymagałaby od przedsiębiorcy podjęcia zdecydowanego zobowiązania do posadzenia miliona drzew do 2030 r. lub zapewnienia 25-procentowego wzrostu wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w procesie produkcyjnym.

ESG może być również przydatne w dokładniejszym określeniu finansowej efektywności firm i wpływać na efektywność portfela inwestycyjnego. Dzięki niemu inwestorzy są w stanie przewidzieć, jakie mogą osiągnąć zyski i jakie ponieść straty, wspierając finansowo wybraną firmę. Pominięcie elementów ESG może istotnie zwiększyć ryzyko inwestycyjne, a tym samym spowodować wycofanie się z danej inwestycji. Na przykład, nieosiągnięcie celów redukcji emisji CO2 może prowadzić do obniżenia ratingów i spadku cen akcji, a brak poprawy płac i warunków pracy może skutkować dużym ubytkiem i utratą produktywności. Praktyki ESG również w coraz większym stopniu podlegają kontroli regulacyjnej. Unijne rozporządzenie w sprawie zrównoważonego ujawniania informacji finansowych SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz Rozporządzenie dotyczące taksomomii1 będą stanowiły ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców.

W dłuższej perspektywie trudno będzie zabezpieczyć sukces finansowy i reputację firmy bez całkowitej przejrzystości i wymiernych działań, a ESG wydaje się na ten moment najlepszym wyborem. 

Chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć ESG w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!

1. Przypis numer jeden: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.