EFRAG

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) ogłasza nowe standardy

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) ogłosiła publikację nowych projektów zawierających proponowane standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jest to kolejny krok w ustanawianiu nowego systemu raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie zgodnie z unijną Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

CSRD i jej cel

CSRD ma na celu stanowić istotną aktualizację dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej z 2014 r. (NFRD) – poprzednich unijnych ram sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwiązanie to znacznie zwiększy liczbę spółek zobowiązanych do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju do ponad 50 000 z około 12 000 oraz wprowadzając bardziej szczegółowe raporty i wymagania dotyczące wpływu firmy na środowisko, prawa człowieka i standardy społeczne oraz ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem.

Wprowadzenie dyrektywy CSRD

Dyrektywa CSRD zaczęła obowiązywać od początku 2024 r. w odniesieniu do dużych spółek publicznych zatrudniających ponad 500 pracowników. W 2025 r. obejmie półki zatrudniające ponad 250 pracowników lub osiągające przychody na poziomie 40 mln euro w 2025 r. a w 2026 r notowane na giełdzie MŚP.

Rola EFRAG

W czerwcu 2020 r. Komisja Europejska upoważniła EFRAG do przygotowania nowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), w tym dla MŚP będących jednostkami interesu publicznego lub tych, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu w UE. Organizację poproszono także o opracowanie dobrowolnych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych na giełdzie MŚP.

Charakterystyka nowych standardów

Nowe projekty standardów obejmują standardy zarówno dla:

  • MŚP interesu publicznego (ESRS LSME)
  • dobrowolne standardy dla innych MŚP (VSME).

Nowe standardy dla MŚP interesu publicznego składają się z sekcji ogólnych obejmujących: ogólne wymagania, ogólne ujawnienia oraz polityki, działania i cele, a także sekcje szczegółowo opisujące wskaźniki dotyczące zachowań środowiskowych, społecznych i biznesowych.

Cele i oczekiwania od nowych standardów

Według EFRAG cele obowiązkowych standardów zrównoważonego rozwoju obejmują wspieranie MŚP w uzyskiwaniu lepszego dostępu do finansowania, a także umożliwianie dostępności standardowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Patrick de Cambourg, przewodniczący Rady ds. raportowania na temat zrównoważonego rozwoju EFRAG, powiedział: „MŚP są kluczową częścią europejskiej gospodarki. Po zakończeniu oceny ESRS dla dużych przedsiębiorstw EFRAG publikuje dzisiaj te dwa proponowane standardy, aby wesprzeć MŚP w uczestniczeniu w przejściu na bardziej zrównoważoną gospodarkę, uzyskaniu odpowiedniego dostępu do finansowania i zmniejszeniu obciążenia związanego z nieskoordynowanymi wnioskami o dane podczas przygotowywania decyzje – informacje przydatne dla wszystkich.”

Nowe standardy dobrowolnej sprawozdawczości dla MŚP nienotowanych na giełdzie mają również na celu wspieranie przedsiębiorstw w dostępie do zrównoważonego finansowania i zostały zaprojektowane jako „proste narzędzie sprawozdawcze mające pomóc nienotowanym na giełdzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (nienotowanym na giełdzie MŚP ) w odpowiedzi na prośby o informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które otrzymują od partnerów biznesowych”, takich jak banki, inwestorzy i większe firmy, dla których MŚP pełnią rolę dostawców standardowych informacji ESG.Wraz z publikacją nowych projektów standardów EFRAG ogłosiła rozpoczęcie konsultacji projektów standardów, które będą otwarte do 21 maja 2024 r..

ESRS to wciąż nowy zestaw przepisów, który niesie wiele pytań, dlatego warto je wciąż zadawać na specjalnej platformie
Potrzebujesz więcej informacji na temat raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD? Skontakuj się z nami!