ESG to więcej niż tylko środowisko

Zrównoważony rozwój stał się nowym wymiarem działalności biznesowej, w którym szczególne miejsce zajmują nie tylko kwestie wpływu wywieranego na środowisko ale też wszystkie aspekty związane z szeroko pojętą kulturą organizacji. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu

ESG wywodzi się z koncepcji CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialność biznesu. W odróżnieniu od swojego prekursora ESG koncentruje się przede wszystkim na wnętrzu firmy i tym w jaki sposób można zmierzyć jej procesy w sposób niefinansowy.

Każda firma wywiera wpływ na swoje bliższe i dalsze otoczenie i różne grupy interesariuszy – nie tylko właścicieli, ale i klientów, dostawców, pracowników, sąsiadów, a nawet na przyszłe pokolenia.

Ten wpływ w długim okresie powinien być co najmniej zrównoważony – osiągane korzyści (np. zyski, rozwój technologiczny) powinny równoważyć koszty (np. zanieczyszczenie środowiska). 

Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje zrównoważony rozwój i możliwość istnienia w długim okresie.

Kluczem do sukcesu organizacji jest aby potrafiła odczytać i odpowiednio zareagować na dynamicznie zmieniające się oczekiwania społeczne. 

Czym jest kultura organizacji?

Chociaż jest ona pojęciem abstrakcyjnym, ma bardzo wymierny i decydujący wpływ na sukcesy i rentowność organizacji. Jest obecna w każdej firmie, od najmniejszej po wartej miliardy dolarów, nawet jeśli nie jest ona tego świadoma. Jest niczym osobowość, która zmienia się na przestrzeni czasu w wyniku rozwoju organizacji lub zmian zachodzących w jej otoczeniu.

Cechy kultury organizacji

Kultura przedsiębiorstwa składa się z wartości, przekonań i norm obowiązujących w firmie:

  •  Wartości są tym, co jest dla organizacji najważniejsze z punktu widzenia jej działalności operacyjnej, pracowników i klientów
  •  Przekonania to wyobrażenia pracowników o samych sobie, swoich klientach i swojej organizacji
  • Normy mówią pracownikom, jak powinni się zachowywać  i jak przekładać wartości na codzienne zachowania.

Według E. Flamholtza oraz Y. Randle autorów książki “Kultura firmy”, kultura organizacji stanowi najważniejszy składnik strategicznego majątku firmy, a zatem jest głównym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, ponieważ nie można jej skopiować. W książce znajdują się też dobrze opisane metody pomiaru kultury organizacyjnej sprzyjające zarządzaniu nią. Pojawiają się tu także najlepsze współczesne praktyki zarządzania kulturą organizacji. Autorzy opisują model ułatwiający zrozumienie kultury, między innymi dlatego, że ukazują oni pięć elementów kultury organizacyjnej, będących głównymi czynnikami determinującymi efektywność organizacji. Wprowadzają sześcioetapowy model zarządzania kulturą organizacyjną jako nieustającym procesem i przedstawiają zestaw narzędzi służących do zarządzania kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach. 

ESG jako element kultury organizacji

IDEA ESG dopełnia istotną dla każdej firmy kulturę organizacyjną. Zabezpiecza i chroni integralność przedsiębiorstwa, które staje się transparentne i konkurencyjne na rynku.  Oczekiwania społeczne rosną, konsumenci są świadomi, dzięki ESG firma będzie przygotowana, aby sprostać ich wymaganiom.

Prawa człowieka odpowiedzialność za środowisko oraz misja społeczna – biznes oparty na tych wartościach przetrwa nie jeden wstrząs.

->> Dowiedz się więcej na temat ESG

Wejdź na stronę naszego sklepu i zamów książkę „Wyzwania Wzrostu. Jak zbudować trwale wygrywającą organizację”! Do książki dołączamy darmową konsultację biznesową, podczas której pomożemy wstępnie zidentyfikować obszary o najsilniejszym potencjale wzrostu Twojej firmy.